En

شیر کاهنده فشار

شیر کاهنده فشار
شیر کاهنده فشار یا همان (Pressure reducing valves) از خانواده ی شیر کنترل فشار بوده که وظیفه دارددر مواضع خاصی از مدار به منظور کاهش سطح فشار تا یک حد مشخص مورد استفاده قرار گیرد.این شیر در اثر حرکت اسپول داخلی (به واسطه فشار خروجی) مجرای خروجی تنگ تر شده و فشار در آن کاهش خواهد یافت. این عملکرد تا زمان رسیدن فشار خروجی به حد تنظیم شده ادامه خواهد می یابد و زمانی که فشار خروجی به کمتر از حد تنظیمی خود برسد، گلوگاه باز شده و جریان سیال به صورت آزاد برقرار خواهد گردید. باید این مورد را رعایت کرد که یک مسیر داخلی، خروجی را به پشت اسپول وصل کرده و باعث می گردد انتقال فشار خروجی به آن در جهت ایجاد نیروی مقابله کننده با فنر انجام شود. همچنین در شیر کاهنده فشار، جریان اضافی به مخزن برنمی گردد، بلکه با ایجاد افت فشار در اثر تنگ شدن گلوگاه، صرفاً فشار در خروجی کاهش می یابد. از کاربرد این نوع شیر در مواقعی که در بخشی از مدار فشار محدود و قابل کنترلی نیاز باشد (مانند فشار در سیلندر متصل به گیره ای که قطعات ظریف را نگه می دارد) اهمیت پیدا می کند. در شیرهای کاهنده فشار به دلیل استفاده از اثر گلوگاه، گرما تولید می شود و باید مقدار این گرما در محاسبات مدار اعمال شود.

به جهت فشار وارد شده به مصرف کننده را کاهش دهیم و به سطح پایین تری برسانیم و از طرفی بجهت آنکه فشار خارج شده تمامآ حتی در برابر نوسانات فشار وارده در سطح مشخصی ثابت بماند، از شیر کاهش دهنده فشار بکار گرفته می شود.
به جهت تشخیص دادن نحوه علامت گذاری مداری بین شیر های محدود کننده فشار و کاهش دهنده فشار باید به دو مورد توجه نمود.
شیر محدود کننده فشار در حالت سکون بسته می باشد و به همین جهت سیگنال کنترلی از قسمت ورودی وارد می شود.
شیر کاهش دهنده فشار در حالت سکون باز می باشد و به همین جهت سیگنال کنترلی از قسمت خروجی وارد می شود.