En

پمپ با جابجایی غیر مثبت

پمپ با جابجایی غیر مثبت

به دلیل اینکه پمپ های جابه جایی غیر مثبت توانایی زیادی در مقاومت برابر فشار بالا را ندارند ،کمتر در صنعت هیدرولیک از آنها استفاده می شود و عمدتابه منظور انتقال اولیه سیال ازنقطه ای به نقطه ای دیگر بکار گرفته می شوند . در نتیجه پمپ های گریز از مرکز در سیستم های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرند . این پمپ ها به سبب داشتن لقی های زیاد مابین پره های دوار و پوسته آنهاِ ، میزان جریان خروجی پمپ علاوه بر سرعت دورانی محور ، به مقدار مقاومت خارجی سیستم نیز وابسته است و سیال معمولا تمایل دارد به سمتی حرکت کند که با مقاومت کمتری مواجه شود . مقدار جریان خروجی با افزایش مقاومت بار کاهش می یابد و حداکثر فشار در هنگام مسدود بودن خروجی حاصل می شود . که می توان گفت دراین حالت جریان خروجی به صفر خواهد رسید.به همین خاطر بمنظور پمپ نمودن آب شهری و صنعتی از پمپ های گریز از مرکز استفاده می شود چون در مواقع حداکثر مصرف ، فشار به حداقل خود رسیده و در زمان های حداقل مصرف ، حداکثر فشار قابل دسترس می باشد .
نکته قابل توجه اینست که پمپ های گریز از مرکز ازنمونه پمپ های کاربردی پمپ های با جابجایی غیر مثبت می باشند .