En

پمپ جابجایی ثابت

پمپ جابجایی ثابت برای کار درسیستم های با فشارهای بسیار بالا طراحی و ساخته شده اند.مانند :پرسها , ماشینهای تزریق پلاستیک و غیره … طراحی و ساختار داخلی پمپ جابجایی ثابت شامل یک بادامک خارج از مرکز محرک است که درروی آنها پیستون ها به صورت شعاعی نصب شده اند. و همچنین پیستون ها تحت بار گذاری اولیه یک فنر روی بادامک نشسته اند. یک سوپاپ کنترل فشار, یک سوپاپ متصل به راهگاه مکش ( سوپاپ یکطرفه ) , یک سوپاپ کنترل فشار , یک سوپاپ متصل به راهگاه مکش ( سوپاپ یکطرفه ), یک سوپاپ یکطرفه برای مدار فشار و سیلندر قسمتهای دیگر تشکیل دهنده آن هستند. نوعی دیگر از پمپ جابجایی ثابت به شکلی طراحی شده اند که دارای پیستون های با قطرهای متفاوت می باشند که سبب ایجاد دبی های مختلف و متحمل فشارهای مختلف می شوند. این نوع طراحی برای کار در مدار پرس صورت گرفته است.

پمپ جابجایی ثابت در صنعت هیدرولیک نقش و کاربرد وسیعی دارند ، و همچنین توانایی غلبه بر فشار بوجود آمده از بارهای مکانیکی سیستم و نیز مقاومت ایجاد شده در برابر جریان روغن بر اثر اصطکاک را برخوردارمی
باشند .
پمپ های با جابجایی مثبت

۱- پمپهای دنده ای ۲ -پمپهای پره ای ۳ -پمپهای پیستونی

پمپ ها از نظر دبی خروجی روغن
پمپ ها از نظر مقدار مایع خروجی به دسته های زیر تقسیم می شوند .
- پمپ های دبی ثابت
پمپ های دبی ثابت به پمپ هایی گویند که در یک دور ثابت ، مقدار روغن خروجی در واحد زمان
ثابت باشد .
- پمپ های دبی متغیر
پمپ های دبی متغیر به پمپ هایی گویند که در یک دور ثابت ، مقدار روغن خروجی در واحد زمان
متغیر و قابل تنظیم باشد .