En

پمپ پیچی

پمپهای پیچی
پمپ پیچی متشکل از ۲ یا ۳ دنده ی مارپیچ در داخل یک محفظه می باشد. که حرکت کردن این دنده های مارپیچی سبب بوجود آمدن جریان در داخل پمپ می شود. قابل ذکر است که پمپهای پیچی خیلی کم صدا هستند و می توانند یک جریان بسیار آرام را در خروجی خو فراهم کنند. همچنین پمپ پیچی دبی خروجی خیلی بالایی هم دارند.