En

شیرهای کنترل دبی رکسروت

شیرهای کنترل دبی هیدرولیکی برند شرکت رکسروت شامل دو زیر گروه شیرهای Flow و شیرهای Throttle هستند که در ادامه توضیح داده می شود.
نوعی گلویی در شیر کنترل دبی تعبیه شده است که توسط باز شدن و بسته شدن گلویی ورودی وارد شدن سیال تنگ یا باز می شود.
شیر های کنترل کننده این قابلیت را دارند که دبی اندازه سیال وارد شده از شیر را صرف محاسبه تغییرات فشار بحالت ثابت نگه دارد.
شیرهای کنترل دبی دارای ظاهرافقی شکل و همچنین کج می باشد.و با توجه به نوع خاص طراحی داخلی آنها حرکت سیال هابدرستی انجام می پذیرد.تامین نیروی لازمه به جهت کنترل این نوع شیرها توسط نیرویی می باشد که سایل هنگام عبور از داخل شیر از خود تولید می نماید.البته به حالت آسانتر باید گفت که شیرهای کنترل دبی توسط جریان سیال هدایت و کنترل می شوند.