En

شیرهای کنترل دبی رکسروت

شیرهای کنترل دبی هیدرولیکی برند شرکت رکسروت شامل دو زیر گروه شیرهای Flow و شیرهای Throttle هستند که در ادامه توضیح داده می شود.