En

شیرهای پروپرشنال هیدرولیکی کنترل جهت

شیرهای پروپرشنال هیدرولیکی کنترل جهت از شاخه های شیر پروپرشنال هیدرولیکی می باشند.
همانطور که از نامشان پیداست مسیر و یا جهت را مشخص می کنند یعنی با بازو بسته کردن مسیر جریان فعالیت و کار سیستم های هیدرولیکی را آغاز و یا تمام می کنند.
به لحاظ کارکرد و عملکرد شیر هیدرولیک پروپرشنالاز نوع پایلوتی به دو صورت دو مرحله ای و یا چند مرحله ای بخش بندی می شود . که نوع چند مرحله ای معمولا در شیر های بزرگ که دارای دبی زیاد هستند استفاده می شوند.برای کنترل کردن شیر اصلی در این شیر ها از یک شیر پروپرشنال کوچک استفاده می شود. وقتی می گوییم که شیر پروپرشنال با فیدبک است این بدین معناست که سنسوری وجود دارد که می تواندسیگنال خطا را محاسبه و بعد برای تصحیح شرایط و موقعیت اسپول در شیر می فرستد.
از همچین شیری می توانیم برای هدایت و کنترل دقیقترشتابگیری و سرعت و همچنین کم نمودن کاهش حرکت یک عملگر یا موتور بکار بگیریم. این نوع کنترل و هدایت می تواند به صورت خیلی دقیق و همچنین تحت فرمان یک نوع سیستم الکتریکی از طریق راه دور و یا میکروکامپیوتر و یا PLC فعالیت نماید.