En

موتور دنده ای هیدرولیکی رکسروت

موتور دنده ای هیدرولیکی با برند رکسروت شامل محصولات AZMF , AZMN , AZMG هستند که در ادامه توضیح داده می شوند.
موتورهای هیدرولیکی به کمک یک دایره نشان داده می‌شوندکه پیستون آنهادرآن مشخص شده است.مضاف براین،یک یا دو مثلث توپر،جهت حرکت روغن رانمایش می‌دهند.مثلث‌های توخالی بیانگر این است که واسطه انتقال فشار،یک گاز یا هواست.(کمپرسورهوا و پنوموتور).جهت مثلث‌ها در هیدروتورها روبه داخل است.
در زمان تعمیرهیدروموتور می بایست در مرحله اول جک ھای آن خالی گردد. برای انجام این کار باید از استاندارد ھای منحصر به خالی کردن جک ھا بطوری که ایمنی حفظ شود، بکار گرفت.
در زمان تعمیرهیدروموتور این دستگاه ھا اگر از طرف سوپاپ ھا روغنی نشت نداشته باشد،
متوجه خواهیم شد مشکل در آب بند ها و جک ھا می باشد.
تعمیر ھیدروموتور کار بسیار حساس و دقیق می باشد این نکته مهمی است.به همین خاطر حتما میبایست تمامی نکات ایمنی را درزمان تعمیر رعایت نمایید.

فروش محصولات rexroth,عرضه محصولات rexroth,قیمت rexroth,شرکت rexroth,رکسروت,محصولات رکسروت,نماینده rexroth,نماینده رکسروت