En

شیر کنترل سروو

شیرهای سروو هیدرولیکی شیرهای هیدرولیکی هستند که جریان روغن را در پاسخ به یک سیگنال ورودی الکتریکی اندازه گیری کرده و یا موقعیت یا سرعت یا فشار یا نیرو در بسیاری از انواع ماشین ها یا تجهیزات را کنترل می کند. سروو ولوهای هیدرولیکی وسیله های کنترل مدار بسته ای هستند که میتوانند طراحی یک طبقه، دو طبقه و یا سه طبقه داشته باشند.
سروو ولو یک شیر برقی است که دائما تحت فرمان بوده و با توجه به فیدبکی که می گیرد، فشار و موقعیت مکانی و دبی یا سرعت دستگاه مورد نظر را تحت کنترل دارد. تکنولوژی این نوع شیرها با توجه به سرعت و دقت بالاتر، مزایای بیشتری دارد.

از سیستم شیرهای سرو در مدارهای کم قدرت استفاده می شود و دارای مزایای زیرمی باشد :
• اجزای سیستم آنها ساده است. از پمپ دبی ثابت ساده استفاده می شود ، در حالی که در سیستم پمپ های سرو از پمپ دبی متغیر برای تغذیه مدار اصلی و از پمپ دبی ثابت دیگری ( شارژ پمپ ) برای تغذیه مدار شیر سرو که جابجایی پمپ را کنترل می کند ، استفاده میشود .
• باید گفت که شیرهای سرو نسبت به سسیستم پمپ های سرو ، اینرسی پایین تری دارند و بنابراین پاسخ دینامیکی آنها سریعتر است.
• همراه با پمپ منفرد ، در مدار می توان چند شیر سرو ساپورت کرد . اگر شیر سرو در نزدیکی جک یا هیدروموتور نصب شود ، نسبت به پمپ های سرو ، پاسخ آن سریعتر وانعطاف پذیرترخواهد شد .
عموما از پمپ های سرو در سیستم های پر قدرت و بزرگ که بازده سیستم در آنها مهم و اساسی است ، استفاده می شود.
سروو ولو ها سبب آسانتر و کارامدتر شدن مدیریت در سیستم های لوله کشی، به ویژه، سیستم هایی که به صورت حلقه بسته فعالیت می کنند,می گردند. علت این موضوع به این خاطر است که از راه دور فعال هستند و همچنین از سیگنال های الکتریکی بهره می برند. سروو ولو ها همچنین سبب متصل شدن و ارتباط بین بخش های الکتریکی و هیدرومکانیکی سیستم های هیدرولیکی می شوند.