En

شیر کنترل فشار آتوس ATOS

شیرهای محدود کننده فشار ( Relief Valve) در واقع جزء مهمترین و بسیار پر کاربرد تمامی شیرهای کنترل فشار می باشد.از شیرهای محدود کننده فشار برای حفاظت از پمپهیدرولیکی و تمامی قسمتهای یک سیستم هیدرولیکی در برابر افزایش فشار بکار گرفته می شود.و از طرفی بیشترین قدرت سیلندر هیدرولیک و موتور هیدرولیکی بوسیله شیرهای محدود کننده فشار محدود می شود.
شیر محدود کننده فشار در واقع نوعی از شیر با مواضع نرمال بسته می باشد که در مواقع رسیدن فشار به اندازه تعیین شده ، جریان زیاد را ازسمت پمپ به سمت مخزن بر می گرداند و همچنین سطح فشار وارده را در حد تنظیم شده ای نگه می دارد.
شیرهای محدود کننده فشار را به دو نوع ساده و پیلوتی(با توجه به میزان دبی عبوری) می توان بخش بندی کرد.شیر نوع پیلوتی به صورت ترکیب شدن دو شیر عمل می کند و این امکان را دارد که حجم روغن خیلی زیاد را از خود عبور دهد.