موتور پیستون محوری

موتور هیدرولیکی پیستون محوری زیر شاخه ی هیدروموتور و موتور های هیدرولیکی می باشد.