En

موتور پیستون شعاعی

موتور پیستون شعاعی هیدرولیکی از زیر شاخه های هیدروموتور ها و موتور های هیدرولیکی می باشند.این نوع موتور های هیدرولیکی می توانند توان بالایی را در سیستم هیدرولیکی ایجاد کنند.و شامل برند رکسروت می باشند که توسط شرکت رکسان پارسیان قابل تامین است.
موتورهای پیستونی به لحاظ ساختار مشابه با پمپ های پیستونی می باشند. موتورهای پیستونی می توانند از نوع جابجایی ثابت و یا جابجایی متغییر باشند. این دسته از موتورها گشتاور را از طریق فشار اعمالی به انتهای پیستون ها و رفت و برگشت آن در داخل سیلندر تولید می کنند. بطور ساده در هیدروموتورهای پیستونی از پیستون های یکطرفه استفاده می شود که باز شدن آن توسط فشار سیالی است که بر آن ها اعمال می شود و با برگشت خود سیال را تخلیه می کنند. حرکت رفت و برگشتی پیستون توسط مکانیزم های مختلفی نظیر حلقه خارج از مرکز، محورخمیده و یا صفحه زاویه دار به حرکت دورانی شافت تبدیل می شود.
شکل و طراحی موتور های شعاعی خیلی ساده است . پیستون ها در اطراف میل لنگ دایره ای وار قرار گرفته اند و مرتب شده اند
موتور های شعاعی در نوع سه و نه پیستونی وجود دارند . موتور شعاعی همانند هر نوع موتور چهار زمانه پیستونی ، پیستون ها ، سوپاپ ها و شمع دارد . تفاوت بزرگ آن در میل لنگ است .
در عوض استفاده از یک شفت بلند در ماشین های چند سیلندره در آن توپی وجود دارد که همه شاتون های پیستون ها به توپی وصل شده اند . یکی از شاتون ها ثابت است که به آن شاتون اصلی (master rod ) گفته می شود و بقیه شاتون ها به انتهای چند ضلعی شاتون اصلی وصل می شوند که به آنها شاتون های اتصال (articulating rods ) گفته می شود که باعث چرخش میل لنگ و حرکت پیستونها می شود .
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی پیسنون ﺷﻌﺎﻋﯽ در هیدروموتورها،به این شکل است که ﭘﯾﺳﺗون ھﺎ در واقع در راﺳﺗﺎی ﺷﻌﺎع قرار داده شده و توسط شاتون و ﻣﯾل ﻟﻧﮓ ھﺎ سبب به حرکت درآوردن ھﯾدروﻣوﺗور ﻣﯽ ﺷوﻧد.و در مواقع نیاز به تعمیر میبایست دراﯾن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ ﭘﯾﺳﺗون ھﺎ، ﺷﺎﺗون، و ﻣﯾل ﻟﻧﮓ را چک شود.امکان دارد ایراد ﺑﯾﮑﯽ از اﯾن قسمت، سبب از ﮐﺎر اﻓﺗﺎدﮔﯽ هیدروموتور میگردد.در بعضی ﻣواﻗﻊ اعمال ﺳرﻋت خیلی زﯾﺎد جهت بحرکت درآوردن در اﯾن نوع ھﯾدروﻣوﺗورھﺎ میتواند مشکلاتی به بعضی تجهیزاتﺑرﺳﺎﻧد