En

آکومولاتور

وظیفه ی اصلی آکومولاتور هیدرولیک، انباشتن سیال تحت فشار و برگشت آن به هنگام نیاز است. چون آکومولاتور حاوی یک سیال تحت فشار است، به عنوان یک مخزن فشار عمل کرده و باید برای ماکزیمم فشار کاری طبق قوانین و مقررات تست در نیرو در کشوری که قرار است نصب شود، سایز بندی شود.
برای جبران حجم و انباشت انرژی، سیا توسط یک وزن یا یک فنر ی یک گاز متراکم شده پیش بارگذاری می شود.در ییشتر سیستم های هیدرولیک که از آکومولاتورهای گازی استفاده می کنند، یک جزء جداکننده بین گاز وسیال وجود دارد. بسته به نوع جزء جداکننده، سه وع آکومولاتور تیوبی، پیستونی و دیافراگمی داریم.
آکومولاتورهای با جزء جداکننده، شامل یک ناحیه ی سیتل، یک ناحیه ی گازی و یک جزء جداکننده می باشد. ناحیه ی سیال در ارتباط با مدار است. با افزایش فشار، یک حجم معینی از سیال وارد آکومولاتور شده و گاز را متراکم می کند.
در سیستم های هیدرولیک، از آکومولاتورهای زیر همراه با یک جزء جداکننده استفاده می شود:
• آکومولاتورهای تیوبی
• آکومولاورهای پیستونی
• آکومولاتورهای دیافراگمی
آکومولاتور در سیستم هیدرولیک وسیله ی ذخیره ی انرژی می باشد. با ورود روغن به مخزن آکومولاتور، بواسطه ی تراکم پذیری گازها انرژی پتانسیل ذخیره می شود سپس با کاهش فشار سیستم، گاز فشرده شده موجب راندن روغن به بیرون از مخزن آکومولاتور می گردد.

گروه رکسان پارسیان تامین کننده ی انواع آکومولاتورها بنا به نیاز و درخواست مشتری با برندهای مطرح و معتبر دنیا می باشد. این آکومولاتورهای در انواع مختلف پیستونی، تیوبی و دیافراگمی در فشار و ظرفیت های مختلف برای کاربردهای گوناگون می باشند.

از دیگر وظایف و خاصیت یک آکومولاتور هیدرولیک اینست مایع مصرفی مانند( روغن، آب و یا دیگر مایعات مورد استفاده ) را می تواند تحت فشار ذخیره نماید و همچنین می تواند تعداد بسیاری از کارکرد ها را در یک سیستم هیدرولیکی داشته باشد. در واقع از آکومولاتور به هدف جمع آوری انرژی و خنثی نمودن نوسان ها استفاده می شود.
انتخاب صحیح ادوات هیدرولیک من جمله آکومولاتور نقش بسزایی در طول عمر بالا و عملکرد تجهیزات را برخوردار می باشد.