En

فیلتر مکش

در خط مکش بین مخزن و پمپ قرار می گیرد و روغن ورودی پمپ را فیلتر می کند. افت یا اختلاف فشار درمسیر قبل از پمپ باید بسیار پایین(حداکثر(۲۱/.-barباشد تااز بروز پدیده کاویتاسیون جلوگیری شود.به همین دلیل درخط مکش معمولا”ازفیلتر های مکش بامش ۱۴۰میکرون ودارای سوپاپ بای پس(درصورت گرفتگی روزنه های فیلترعبور روغن از این مسیر بدون گذشتن از فیلترمقدور می گردد) یا صافی های باتوری سیمی بافته شده با مش بالاوقابل تمیزکردن استفاده می شود.قابل ذکر است فیلترمکش با توری مکش متفاوت می باشد.توری مکش ازورود ذرات بزرگ وحباب های هوابه پمپ جلوگیری کرده ودر ابتدای مسیر قرار گرفته وبدون سوپاپ بای پس می باشد.فیلتر هیدرولیکی دارای انواع مختلف برای فعالیت های مختلف طراحی و ساخته شده است.که فیلتر مکش یکی از آنها می باشد.
فیلترهای هیدرولیکی شامل فیلترهای خط برگشت، فیلتر خط فشار، فیلتر خط مکش میشود که از جمله برند های معروف آن را که شرکت رکسان پارسیان بصورت 100% اورجینال تهیه و تقدیم میکند شامل برندهای Hydac, Rexroth , Eaton, Stauff میباشد.
فیلترهای هیدرولیک معمولا با توجه به شرایط و نیاز جهت برطرف کردن کثیفی مایع در 3 موقعیت مهم سیستم های هیدرولیکی مورد استفاده قرار می گیرند.
در واقع می توان گفت که یک فیلتر مکش هیدرولیک می تواند به از بین بردن ذراتی که موجب کثیف شدن روغن می ود کمک کند و دائما روغن تمیز گردد. جهت اندازه گیری نحوه و نوع عملکرد هر یک از فیلترهای هیدرولیکی ,آنها را با بازدهی و میزان حذف آلودگی آن، بررسی می نماید. ظرفیت نگهداری خاک نوعی مثال در این زمینه می باشد.
فیلتر مکش قبل از ﻣﺠاری ورودی ﭘﻤﭗ پیاده سازی و ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. جهت پیشگیری از وقوع ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن داخل ﭘﻤﭗ، اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ خصوصیت ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ در فیلتر های مکش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. بخاطر همین مورد است که، اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ به عنوان حافظ اﺻﻠﯽ در مقابل آلا ﯾﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ