En

آمپلی فایر

آمپلی فایر عموما به تقویت و تفکیک سازی امواج الکترونیکی می پردازد.تجهیزات الکترونیکی مانندآمپلی فایر در حوضه الکترونیک توسط شرکت رکسان پارسیان با برند هایی مانند رکسروت و ویکرز ارائه می شود.