En

پمپ های پیستون شعاعی رکسروت

پمپ های پیستون شعاعی هیدرولیکی در برند های مختلفی قابل تامین است که شرکت رکسان پارسیان از بهترین برند حال حاضر دنیا که شرکت رکسروت می باشدبهره می برد و این نوع پمپ دنده ای راارائه می دهد.
یکی از پمپ پیستونی شعاعی هیدرولیکی رکسروت شامل PR4-1X می باشد.
برای پمپ کردن سیال میبایست رینگ عکس العمل در شرایط خارج از مرکز نسبت به محور روتور قرار گیرد. در واقع چرخش بلوک سیلندر و وجود خارج ازمرکزی، پیستون های یک سمت به طرف خارج و پیستون های سمت دیگر به طرف داخل سیلندر هدایت می شوند. در نقطه ای که پیستون ها از مرکز روتور دور می شوند مکش مورد نیاز ایجاد می شود و سیال به کمک مجرای ورودی شیر مرکزی به داخل سیلندرهای مربوطه می تواندهدایت شود.
هنگامی که پیستون از شرایط حداکثر خارج از مرکزی رد می شود،حتما تابع رینگ عکس العمل به داخل سیلندر حرکت می کند.