En

شیر کنترل فشار رکسروت

شیر کنترل فشارهیدرولیکی برند شرکت رکسروت شامل دو زیر گروه رلیف ولوهای عملکرد مستقیم ورلیف ولوهای پایلوتی هستند که در ادامه توضیح داده می شود.