En

شیرهای کنترل جهت نشستی

شیرهای کنترل جهت نشستی از خانواده ی شیرهای هیدرولیکی از نوع کنترل جهت می باشند که شرکت رکسان پارسیان در دو برند Rexroth , Hawe تامین می نماید.

نمادها در شیرهای کنترل جهت بامربع‌های نزدیک بهم نشان داده می‌شوند.در ضمن:

-تعدادمربع‌ها نشان دهنده وضعیتیست که شیربه آنها تغییر وضعیت می‌دهد.

-پیکان‌ها داخل مربع‌ها،به معنی جهت جریان مابین دهانه‎‌هاهستند.

-و،این پیکان‌ها وضعیت و شیوه ارتباط بین دهانه‎‌ها رابه تصویر می کشد.
درنام نهادن شیرهای کنترل جهت،اول تعداد دهانه‌ها و بعد تعداد وضعیت‌های آن شیردرج می‌گردد.شیرهای کنترل جهت حداقل دارای۲دهانه و۲ وضعیت می باشند.
از دید تاثیر پذیری مقدار جریان عبوری از تغییرات ویسکوزیته،دو نوع شیر کنترل جریان وجود دارد. یک نوع که در آن مقدار جریان تحت تاثیر تغییرات ویسکوزیته قرار نمی‌گیرد که همان Orifice است، و دیگری که تغییرات ویسکوزیته بر مقدار جریان موثر است را Throttle می‌نامند. هر2 نوع این شیرهای کنترل جریان در برابر جریان سیال مقاومت می‌کنند.
شیرهای کنترل جریان دو راهه شامل دو مقاومت می‌باشند، یک مقاومت تاثیر ناپذیر از تغییرات ویسکوزیته، و دیگری گلویی قابل تنظیم می باشد. در شیرهای کنترل جریان، جریان تنظیم شده با اعمال تغییرات فشار در داخل شیر ثابت می‎‌ماند. در آخر به گلویی قابل تنظیم دراین شیرهای کنترل جریان متعادل کننده فشار گفته می‌شود.