En

آکومولاتورهای تیوبی EPE

در آکومولاتور سیال موجود در کناره های تیوب در تماس با مدار سیستم می باشد. در نتیجه با افزایش فشار سیال به داخل آکومولاتورهیدرولیک وارد می شود و سبب متراکم شدن گاز می شود. عکس این موضوع نیز صدق می کند، با کاهش فشار در مدار سیستم سبب منبسط شدن گاز، به دلیل هدایت سیال از سمت آکومولاتور به مدار می گردد.
آکومولاتورهای تیوبی را می توان در مدل ها و حالات مختلفی به شکل عمودی، افقی و همچنین در سطح های شیبدار در هر شرایط کاریی نصب نمود.نکته ای که در حالت نصب شیبدار وجود دارد اینست که می بایست شیر موجود در سمت سیال به سمت پایین باشد.
آکومولاتورهای تیوبی دارای تیوب منعطف و رگه ی جوش داده شده فشار و اتصالات برای نفت و گاز می باشند.
انتخاب کردن یک آکومولاتور مناسب با خط جریان هیدرولیک هم از نظر گنجایش حجمی و هم از نظر فشار کاری موجب کارکرد بهتر و درست دستگاه و همچنین افزایش طول عمر قطعات می گردد.
بهتر است جهت تعویض آکومولاتور از اطلاعات فنی که روی قطعه اصلی که در ابتدای کار بر روی ماشین آلات بسته می شود استفاده نمود.
آکومولاتورهای تیوبی EPE شامل محصولات ASP , ASA , ASBL , ASE , ASL می باشد.